ၾကက္တူေရြး ေရေသာက္ပီဆိုရင္ တစ္ျပည္လံုးေရႀကီးတယ္တဲ့

Zawgyi

ေဩာ္ အတိတ္​တေဘာင္ ဩဘာထြန္းတဲ့ ဇဗၺဴဒီပါ လက်္ာေတာင္ကြၽန္းတဲ့

(ဗန္းေမာ္ေရႊကူနားကဒုတိယျမစ္က်င္းမွာ ၾကက္တူေရြး ေရေသာက္ပီဆိုရင္ တစ္ျပည္လံုးေရႀကီးတယ္တဲ့ အခု ၾကက္တူေရြး က ေရငုတ္ေနၿပီ အထူးသတိရိွၾကပါေတာ့

လြန္ခဲ့တဲ့ လက တစ္လလံုး အဲ့ပံုေတြပဲ facebook မွာေတြ႔ ေနရ တာ သတိမထားခဲ့မိဘူး ။ ထင္လဲ မထင္ခဲ့ဘူး။

ဒါေပမယ့္ လက္ေတြ႔ ျဖစ္လာေတာ့မွပဲ သတိထားမိလာေတာ႔တယ္။

မျဖစ္ခင္ကတည္းက ႀကိဳတင္ နိမိတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ဘယ္သူမွ သတိမထားေလေတာ့ ျဖစ္လာေတာ့မွ ဒုကၡပင္လယ္ ေဝၾကရေပါ့။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေျမာက္ဖ်ားပိုင္း ထိပ္ဆံုးၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္တဲ့ ေနာင္မြန္လဲ ေရေအာက္ေရာက္ရတာပါပဲလား?

ေနာက္ေနာင္ နိမိတ္႐ွိခဲ့ၾကေသာ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္ၾကပါေစ။ SNTA (Pk)

Unicode

ေဩာ္ အတိတ္​တေဘာင္ ဩဘာထြန္းတဲ့ ဇဗၺဴဒီပါ လက်္ာေတာင္ကြၽန္းတဲ့

(ဗန္းေမာ္ေရႊကူနားကဒုတိယျမစ္က်င္းမွာ ၾကက္တူေရြး ေရေသာက္ပီဆိုရင္ တစ္ျပည္လံုးေရႀကီးတယ္တဲ့ အခု ၾကက္တူေရြး က ေရငုတ္ေနၿပီ အထူးသတိရိွၾကပါေတာ့

လြန္ခဲ့တဲ့ လက တစ္လလံုး အဲ့ပံုေတြပဲ facebook မွာေတြ႔ ေနရ တာ သတိမထားခဲ့မိဘူး ။ ထင္လဲ မထင္ခဲ့ဘူး။

ဒါေပမယ့္ လက္ေတြ႔ ျဖစ္လာေတာ့မွပဲ သတိထားမိလာေတာ႔တယ္။

မျဖစ္ခင္ကတည္းက ႀကိဳတင္ နိမိတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ဘယ္သူမွ သတိမထားေလေတာ့ ျဖစ္လာေတာ့မွ ဒုကၡပင္လယ္ ေဝၾကရေပါ့။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေျမာက္ဖ်ားပိုင္း ထိပ္ဆံုးၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္တဲ့ ေနာင္မြန္လဲ ေရေအာက္ေရာက္ရတာပါပဲလား?

ေနာက္ေနာင္ နိမိတ္႐ွိခဲ့ၾကေသာ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္ၾကပါေစ။ SNTA (Pk)